Przyroda

Spalski Park Krajobrazowy

W środkowej części dorzecza Pilicy w 1995 roku utworzony został Spalski Park Krajobrazowy. Wraz ze swoja otuliną zajmuje obszar ponad 35 tys. ha. i chroni najbardziej wartościowe zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe dawnej Puszczy Pilickiej.

Pilica, która stanowi naturalną oś parku, płynie tu naturalnym korytem. Meandrująca rzeka ukształtowała malowniczą dolinę z licznymi wysepkami, mieliznami oraz starorzeczami. Bardzo atrakcyjny widokowo jest odcinek przełomu Pilicy w okolicy Inowłodza.  Wraz z siecią swoich urokliwych śródleśnych dopływów – rzeczek i strumieni o zagadkowych nazwach ( Gać, Słomianka, Giezłówka, Cetenka, Studzianka) tworzących naturalne rozlewiska i stawy ( Szczurek, Witek), nad którymi kiedyś stały młyny, tworzy doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie parku przeważają lasy sosnowe w różnym wieku, ale spotyka się również lasy mieszane i liściaste. Występuje tu ok. 800 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich objętych ochroną, 205 gatunków ptaków – z których 140 tu gniazduje, 31 gatunków ssaków. W Pilicy żyje 28 gatunków ryb, a nad jej brzegami i w lasach spotkać można 14 gatunków płazów i gadów.

Aby chronić najcenniejsze stanowiska  fauny i flory na terenie Parku i otuliny utworzono  6 rezerwatów przyrody. W najbliższej okolicy położone są rezerwaty Konewka, Spała i Spalska Gać.

Najciekawsze przyrodniczo lasy ze starymi drzewostanami znajdują się w okolicach Konewki  i Spały. Występujące w okolicach Konewki świetliste dąbrowy, których wiek waha się od 160 do 260 lat będące pozostałością dawnych carskich terenów łowieckich, należą do najpiękniejszych w Polsce.  W Rezerwacie Spała chronione są lasy grądowe z prastarymi  200 letnimi sosnami, które ocalały ze względu na istnienie w tym miejscu carskiego zwierzyńca. W dolinie Gaci, śródleśnej rzeczki – dopływu Pilicy ochronie podlega łęg w którego drzewostanie występują jesiony i olsze, a także wiele roślin charakterystycznych dla terenów bagiennych jak bagno zwyczajne czy rosiczka.